Huusstova

På grunn av smittevernhensyn tilbyr vi ikkje utleige av Huus-stova i denne perioden.  

Eignar seg for grupper opp til 40 personar. Heilårsbruk. Kjøkken. Dekketøy.

Huusstova som ligg sentralt i museumstunet, kjem frå garden Hus på Jølster. Stova kom til museet i 1982, og etter å ha vore lagra nokre år vart ho sett opp att i 1988.

Huusstova er ei gamal sperrestove eller røykomnstove som var det vanlege bustadhuset på gardane i Sunnfjord tidlegare. Eldste del av huset skal vere frå kring 1680. Sperrestovene var det vanlege bustadhuset i Sunnfjord heilt fram til midten av 1800-talet då dei etter kvart vart erstatta av lemstover, dvs stover med lem (loft) over stoverommet. Dette heng mellom anna saman med kva eldstad dei hadde i huset. I Sunnfjord var røykomnen, ein open eldstad utan skorstein, svært seigliva og vanleg til langt ut på 1800-talet før han vart erstatta av ein meir moderne skorsteinseldstad.

Sperrestova er som namnet seier open heilt opp i takbjelkane (sperra) der det var ein opning (ljore) som kunne opnast for å sleppe ut røyken frå røykomnen. Sperrestovene har alltid 3-romsplan, der ein først kjem inn i ein gang, før ein går vidare inn i stova. Ved sida av gangen er det eit anna rom, kove eller kleve, som også hadde inngang til stova. Denne kleven vart ofte gjort om til kjøkken. Over gangen og kleven var det oftast lem (loft).

 

Huusstova sunnfjord museum

Huusstova sunnfjord museum